ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБЛАЧНА УСЛУГА ELTRADE CLOUD

I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Елтрейд“ ООД – със седалище и адрес на управление град Ботевград, Софийска област, Промишлена зона Микроелектроника, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна, и лицето, което е изявило по електронен път – чрез уебсайтът www.cloud.eltrade.com, съгласие с условията на ползването на облачната услуга ELTRADE CLOUD, наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, от друга.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на доставчика: „Елтрейд“ ООД
 • Седалище: Ботевград, Софийска област, Промишлена зона Микроелектроника
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от КЛИЕНТИ: София, бул. „Гоце Делчев“, бл. 102
 • Данни за кореспонденция: България, София 1404, ПК 63, бул. „Гоце Делчев“, бл. 102, телефони: 02 958 13 50, 958 17 78
 • Вписване в публични регистри: ЕИК 832076302
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG832076302

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЛАЧНАТА УСЛУГА

A. Общи положения

Предназначението на системата е да синхронизира данните между касовите апарати и база данни, качена в „облачно пространство“. Всеки клиент, който използва касов апарат, има възможност да създаде акаунт на специално създаден уебсайт и да обменя данни с касовите си апарати.

 1. Комуникацията с касовите апарати е двупосочна:
  • От сървъра към касовия апарат се изпращат данни за департаменти; оператори; данъчни групи; артикули; баркодове; клиенти.
  • От касовия апарат към сървъра се изпраща информация за продажби (касови бележки) и отчети.
 2. Облакът предоставя графичен интерфейс (уебсайт) на потребителите, през който могат да се въвеждат гореописаните данни и съответно интерфейс за преглед на справки.
 3. Графичният интерфейс по същество е WEB сайт. Достъпът до него става след регистрация.
 4. В облака се съхраняват множество отделни и независими бази данни (схеми), които наричаме акаунти. Всеки акаунт представлява набор от информация за един бизнес. Тоест, номенклатурата от артикули, баркодове, оператори, клиенти и департаменти е обща за акаунта и може да се синхронизира с повече от един касов апарат. Справочните данни в акаунта са разделени на обекти (ако потребителят има повече от един обект), като всеки един обект може да има повече от един касов апарат. Въпреки че номенклатурата е единна, някои от параметрите могат да бъдат различни за всеки един обект (цени и флагове на артикули, касиери)
 5. Данните от всеки един акаунт са достъпни само за потребителите, на които е даден достъп до конкретния акаунт. Един потребител може да има достъп до повече от един акаунт. Освен това потребителите могат да имат и различни нива на достъп.
 6. Комуникацията между касовия апарат и облака се осъществява през вградения GSM модул. За да комуникира с облака, касовият апарат ползва втори APN, който му дава достъп до определени IP адреси, предефинирани при мобилния оператор.
 7. Системата работи като SAAS облачна услуга. Тоест, за да работи даден касов апарат със системата, е необходимо да се заплаща абонаментна такса. Абонаментната такса се заплаща на касов апарат, независимо от акаунта.
 8. Като функционалност системата предоставя 3 нива. Всяко следващо ниво добавя нови функции (съответно абонаментът е различен за всяко ниво):
  • Първо ниво (ELTRADE Cloud Start) – от касовите апарати се четат само данните за отчетите (без касовите бележки).
  • Второ ниво (ELTRADE Cloud Light) – към касовите апарати се изпращат данни за артикули, клиенти и т.н. В системата се съхраняват данни освен за отчетите и за касовите бележки (продажбите).
  • Трето ниво (ELTRADE Cloud Premium) – складови функции. Системата дава възможност за следене на наличности на ниво артикул и обект. Дава се възможност за въвеждане на документи за доставка, изписване и ревизия. Тази функционалност е изцяло в облака и не засяга комуникацията с касовия апарат.
 9. Системата дава възможност за „самопочистване“. Акаунти, които не са ползвани дълго време, се изтриват.
 10. Системата има административен интерфейс. През него се прави мониторинг на комуникацията с касовия апарат и се следи активността на потребителите. През него се „активира“ касовият апарат и се променя абонаментът му.
 11. Всеки новорегистриран касов апарат в системата получава един месец демо период за ползване от ниво ELTRADE Cloud Start. След изтичането на този период комуникацията се прекратява, ако не се сключи абонамент.
B. Структура на данните в акаунта

Акаунтът представлява отделна база данни (или схема в базата данни). Всеки акаунт представлява агрегирана информация за артикули и продажби от множество еднотипни обекти. Обектите трябва да бъдат еднотипни, защото ще използват единна номенклатура. Освен това ще могат да се гледат агрегирани справки за всички обекти накуп.

Данни, които могат да се изпращат към касовия апарат:

 • Обекти
 • Касови апарати
 • Департаменти
 • Артикулни групи
 • Артикули
 • Артикули – параметри за обект
 • Баркодове
 • Промоции
 • Видове плащания
 • Данъчни ставки
 • Оператори
 • Клиенти
 • Параметри

Данни, които могат да се получават от касовия апарат:

 • Документи за продажба – касови бележки
 • Фискални отчети

Данни, които се генерират в системата:

 • Документи за бек офис операции
 • Лог на събития
C. Достъп до системата и регистрация на потребители
 1. Системата се достъпва на адрес http://cloud.eltrade.com/
 2. Потребителят достъпва системата посредством e-mail и парола.
 3. Потребителят може сам да си създаде логин (различен от акаунта).
 4. Потребителят, създал акаунта, е негов собственик и има пълни права над него.
 5. Потребителят, собственик на акаунта, дава достъп на други потребители до самия акаунт. Той указва нивото на достъп на новия потребител до акаунта.
 6. Има дефинирани няколко нива на достъп:
  • Собственик – този, който е създал акаунта.
  • Наблюдател – може единствено да гледа справочна информация.
  • Оператор – може да въвежда номенклатури (артикули, цени); може да генерира складови документи; не вижда справки.
  • Администратор – обединява „наблюдател“ и „оператор“; може да въвежда данни и да гледа справки.
 7. Единствено собственикът на акаунта може да дефинира обекти в него и да добавя касови апарати към обектите.

IV. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

 1. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи своевременно възнаграждение за предоставяните от него услуги.
 2. ДОСТАВЧИКЪТ има право да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Облачните услуги при неизпълнение на общите условия, с които се е съгласил Потребителят.
 3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави или допусне трети лица да осъществят достъп до виртуалната среда или до паролата за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако в резултат на това произтекат вреди или разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола му.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 1. ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен:
  • Да осигури безпрепятственото ползване на Облачните услуги, избрани от Потребителя, със заявеното качество, като предоставя постоянен достъп на услугите чрез Интернет, с изключение на случаите при форсмажорни обстоятелства.
  • Да осигури конфиденциалност на информацията, получавана или изпращана от ПОТРЕБИТЕЛЯ и да не я предоставя на други лица, с изключение на случаите, предвидени от законодателството на Република България.

VI. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
  • Да използва Облачни услуги съгласно сключеното споразумение.
  • Да дава достъп на други потребители до своя акаунт, като въвежда различни нива на достъп за всеки един от тях.
  • Да получава отдалечена поддръжка от страна на Доставчика.
  • Да заяви надграждане на договорените условия.
  • Да избира параметрите на предлаганите Облачни услуги и възлага на Доставчика да съхранява и управлява достъпа и функциониране на файловете му.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
  • Да ползва Облачните услуги единствено за целите, изложени в настоящите Общи условия, без това да нарушава функционалността и информационната сигурност на останалата част от облачната инфраструктурата на Доставчика или на трети лица, ползващи облачната инфраструктурата на Доставчика.
  • Да уведоми своевременно ДОСТАВЧИКА при промяна на имейл адреса за връзка.
  • Да осигури за своя сметка налична интернет свързаност в рамките на локацията/ите, от които ще се достъпва услугата.
  • Да заплаща в срок възнагражденията по договора.
  • Да осигури ползването на Облачните услуги да се осъществява съгласно всички действащи нормативни правила, без да представлява или води до нарушение на приложимото законодателство.
 2. Потребителят носи сам отговорност за поддържането на необходимата сигурност и защита на паролата за акаунта си и съдържанието на файловете си.
 3. Потребителят е отговорен за използването на Облачните услуги от страна на всяко лице, което осъществява достъп до Облачните услуги с потребителското име и парола на Потребителя.

VIII. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 1. Цените за предоставяне на Облачни услуги от страна на Доставчика, дължима от Потребителя, се определят по тарифата, качена на сайта (http://cloud.eltrade.com). 
 2. Цените на Облачните услуги могат да се променят от Доставчика. При промяна на Цените на Облачните услуги Доставчикът уведомява Потребителя като ги изпраща на електронната му поща. В случай че Потребителят не възрази в писмена форма срещу приемането на новите цени в 5 (пет) дневен срок от получаването им на електронната поща, същите се считат за приети от него и го обвързват.
 3. Услугата се заплаща авансово за срок от една година. Доставчикът издава фактура за всяко дължимо плащане и изпраща същата на електронния адрес на Потребителя, посочен в индивидуалния договор.
 4. Всички банкови такси и разноски са за сметка на Потребителя.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 1. Никоя от страните няма право да разпространява или да позволява разпространението на информация или да разкрива на широката общественост каквито и да е факти или обстоятелства, технологични познания и ноу-хау, касаещи условията по предоставянето на услугата или плащанията, както и всякаква друга информация, която може да застраши името или интересите на другата страна, без последната да е дала своето предварително писмено съгласие по отношение на фактите, които може да се разкрият на трети лица.
 2. Доставчикът класифицира корпоративната информация с цел да определи начина, по който да бъде съхранена и защитена, както и кои служители ще имат достъп до нея. Достъп до класифицирана информация получават определени от Доставчика служители, чрез предварително създадени защитени профили, което гарантира високо ниво на сигурност и лесен мониторинг на активностите на всеки служител.

X. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Потребителят се съгласява да предостави лични данни на Доставчика и дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни.
 2. По отношение защитата на данните Доставчикът прилага принципите, залегнали в Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство.

XI. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 1. Доставчикът не носи отговорност при ограничаване на достъпа към Облачни услуги и загуба на информация:
  • при неизпълнение на Общите условия от страна на Потребителя;
  • при действия от страна на Потребителя, вредящи на интересите на Дружеството и/или тези на друг Потребител;
  • при действия, пречещи за нормалната употреба на Облачни услуги и свързани с тях измами и/или злоупотреби.
 2. Доставчикът не носи отговорност за вреда, причинена от служители, подизпълнители, клиенти, посредници, други доставчици или други трети лица, упълномощени от Потребителя или от негово име да използват Облачните услуги съгласно договора и настоящите Общите условия.
 3. Доставчикът не гарантира, че Облачните услуги ще се предоставят без грешки или без прекъсване или че Доставчикът ще коригира всички грешки в услугите, че Облачните услуги ще оперират в комбинация със съдържанието или приложенията на Потребителя или с друг хардуер, софтуер, системи, услуги или данни, непредоставени от Доставчика. Потребителят приема, че Доставчикът не контролира трансфера на данни върху средства за комуникация, включително интернет и че услугите може да подлежат на ограничения, забавяния и други проблеми, срещани в използването на такива средства за комуникация. Доставчикът не носи отговорност за забавяния, недоставяне на услугите или други вреди, произтичащи от подобни проблеми.
 4. Общата отговорност на Доставчика за всички щети, възникнали от или свързани с настоящите Общи условия, било то във връзка с договорните отношения, от непозволено увреждане или по друг начин, се ограничават до общата сума, платена от Потребителя на Доставчика за предоставяне на Облачните услуги, довели до възникване на отговорността в срок от 1 (една) година, непосредствено предхождаща обстоятелството, довело до възникване на отговорността.

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си в случай на възникване на непреодолима сила съгласно чл.306 и следващите от Търговския закон. Под „непреодолима сила“ (форсмажор) се разбира обстоятелството (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключването на настоящият договор, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята на страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, авиационни катастрофи, природни бедствия – земетресения, свличане на земни маси, природни стихии, стачки, бунтове, безредици.

XIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Приложимо право е българското към отношенията, свързани с индивидуалните договори за предоставяне на Облачни услуги и настоящите Общи условия.
 2. Всички спорове, породени от индивидуалните договори за предоставяне на Облачни услуги и настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, се уреждат между страните чрез преговори, а в случай, че не могат да бъдат доброволно уредени ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд.
 3. Страните по Договора следва да отправят всички уведомления помежду си само в писмена форма на посочените от страните в индивидуалния договор адреси или електронна поща или факс номер. Писмените съобщения се считат за получени от страните, ако са достигнали до посочения от тях адрес. Ако някоя от страните не уведоми своевременно другата страна за промяна на адреса си по договора, счита се, че съобщенията, изпратени на обявения досегашен адрес са надлежно получени.http://cloud.eltrade.comhttp://cloud.eltrade.com/
Към началото